Primjena verifikatora u nastavi programiranja za vrijeme pandemije

  • Danijel Radošević
Ključne riječi: Verifikator, C , nastava programiranja, edukativno programsko sučelje

Sažetak

Verifikator je edukativno sučelje za razvoj programa u programskom jeziku C++. Prilagođeno je potrebama nastave programiranja na početnoj akademskoj razini jer zahtijeva od studenata sintaksne i logičke provjere programa uz ostale funkcije kao što su personalizacija programa, pomoć pri sintaksnim i logičkim pogreškama i kontrola vremena. Radi primjene u uvjetima online nastave, za vrijeme pandemije COVID-19, Verifikator je dorađen u dijelu koji se odnosi na praćenje rada studenata, uključujući i nedopuštene radnje, poput prekrajanja programa sa svrhom prikrivanja prepisivanja. Dosadašnja nastavna iskustva vezana uz predmet "Programiranje 2" na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu pokazuju da se, zahvaljujući Verifikatoru, mogu efikasno provoditi online vježbe programiranja na kojima studenti svoje rezultate predaju na sustav Moodle, tek uz manji pad ostvarenih bodova u odnosu na kontaktnu nastavu, što se kompenzira drugim aktivnostima.

Objavljeno
2021-01-20
Rubrika
Članci