Etika


Odgovornosti autora

Autorstvo

Autorstvo je ograničeno na one koji su značajno pridonijeli koncepciji, istraživanju, izvedbi ili interpretaciji objavljene studije. Kao koautore treba navesti sve one koji su dali značajan doprinos. Ako postoje drugi koji su sudjelovali u određenim bitnim aspektima istraživačkog projekta, treba ih se citirati ili ih navesti kao suradnike.

 

Originalnost i plagijarizam

Autori trebaju jamčiti da je djelo u potpunosti originalno, te ako su autori koristili djela i/ili riječi drugih autora, da su ih točno citirali. Autor općenito ne smije objavljivati ​​rukopise koji opisuju isto istraživanje u više od jednog časopisa ili primarne publikacije. Slanje istog rukopisa u više od jednog časopisa predstavlja neetičko izdavačko ponašanje i nije prihvatljivo.

Uvijek se mora odati odgovarajuće priznanje radu drugih autora. Autori trebaju citirati publikacije koje su utjecale na određivanje sadržaja prijavljenog rada.

 

Etika

Politehnika & Dizajn ima za cilj održavati integritet znanstvenih doprinosa. Kao član Povjerenstva za etiku objavljivanja (COPE), časopis će slijediti smjernice COPE-a o tome kako se nositi s potencijalnim kršenjima etičkih normi.

Autori imaju obvezu ispraviti pogreške u tekstu nakon što uoče značajnu pogrešku ili netočnost u objavljenom članku. Molimo autora(e) da tada kontaktiraju časopis i objasne u kojem smislu moguće pogreške utječu na njihov članak. Odluka o tome kako ispraviti objavljeni članak ovisit će o prirodi pogreške. Navedeno se može tretirati kao ispravak ili povlačenje članka. Napomena prilikom povlačenja članka treba pružati transparentnost i prikazati na koje dijelove članka je pogreška utjecala.

 


Predlaganje/isključivanje recenzenata

Autori mogu predložiti odgovarajuće recenzente i/ili zatražiti isključenje određenih pojedinaca kada predaju svoj rukopis. Prilikom predlaganja recenzenata, autori trebaju paziti da su predloženi recenzenti potpuno neovisni i da ni na koji način nisu povezani s radom. Preporučuje se predlaganje kombinacije recenzenata iz različitih zemalja i s različitih institucija. Treba uzeti u obzir da časopis možda neće angažirati predložene recenzente, ali su prijedlozi dobrodošli i mogu olakšati postupak recenziranja.

 

 

Objave i izjave

Od svih autora se traži da navedu podatke o izvorima financiranja, financijskim ili nefinancijskim interesima, odobrenja za studiju od strane odgovarajućeg etičkog povjerenstva za istraživanje koje uključuje ljude i/ili životinje.  Informirani pristanak je potreban ako je istraživanje uključivalo ljude i izjavu o dobrobit životinja ako je istraživanje uključivalo životinje (prema potrebi).

 

Povjerljivost

Autori svu komunikaciju s časopisom trebaju tretirati kao povjerljivu.  To uključuje korespondenciju s izravnim predstavnicima časopisa kao što su glavni urednici i/ili urednici zaduženi za obradu i izvješća recenzenata, osim ako nije dogovoren izričit pristanak za dijeljenje informacija.

 

Suprotstavljeni interesi

Od autora se traži da navedu interese koji su izravno ili neizravno povezani s radom koji prijavljuju za objavljivanje. Treba obrazložiti istraživanja i  interese unutar posljednje 3 godine od početka rada (provođenje istraživanja i priprema rada za predaju). Interesi izvan vremenskog okvira od 3 godine moraju se razotkriti ako utječu na poslani rad. Obrazlaganje interesa pruža cjelovit i transparentan proces koji pomaže čitateljima u stvaranju prosudbi o potencijalnoj pristranosti. Navedeno ne znači da je financijski odnos s organizacijom koja je financirala istraživanje ili naknada primljena za savjetodavni rad neprikladna.

 

Članovi uredništva i urednici

dužni su prijaviti sve moguće suprotstavljene interese nakon čega mogu biti isključeni iz postupka recenzije ako za to postoje razlozi. Osim toga, trebali bi se isključiti iz korespondencije u slučajevima kada postoji konkurentski interes. To može uključivati – ali nije ograničeno na – prethodno objavljivanje s jednim ili više autora i rad na istoj ustanovi kao jedan ili više autora. Ako je urednik ili član uređivačkog odbora jedan od autora, tada mora dati  izjavu da nema sukoba interesa u navedenom rukopisu. Ako postoji mogući  sukob interes između autora I uredništva, imenovat će se drugi urednik ili član uredničkog odbora da preuzme odgovornost za nadgledanje recenzije. Takvi rukopisi podliježu potpuno istom postupku recenzije kao i svi drugi rukopisi. Članovi uredništva mogu slati vlastite radove u časopis. Rukopisi članova uredništva ili urednika nemaju nikakav prioritet u odnosu na sve druge rukopise, a status člana uredničkog odbora nema nikakvog utjecaja na razmatranje uredništva. Interesi koje treba razmotriti i prikazati su:

Financiranje:

Potpore za istraživanje mogućih agencija za financiranje (navedite financijera istraživanja i broj potpore) i/ili potporu za istraživanje (uključujući plaće, opremu, zalihe, naknade za sudjelovanje na simpozijima kao i druge troškove) od strane organizacija koje mogu financijski dobiti ili izgubiti objavljivanjem ovog rukopisa.

Radni odnos autora:

 Nedavno (dok je uključen u istraživački projekt), sadašnje ili očekivano zaposlenje u bilo kojoj organizaciji koja bi mogla financijski dobiti ili izgubiti objavljivanjem ovog rukopisa.

 

Financijski interesi:

  Dionice ili udjeli u poduzećima (uključujući udjele supružnika i/ili djece) koje mogu financijski stvoriti dobit ili gubitak objavljivanjem predloženog rukopisa; naknade za savjetovanje ili drugi oblici naknade od organizacija koje mogu financijski dobiti ili izgubiti; patente ili prijave patenata na čiju vrijednost može utjecati objavljivanje ovog rukopisa.

Teško je odrediti prag na kojem financijski interes postaje značajan, svaka takva brojka je nužno proizvoljna, pa je jedna od mogućih praktičnih smjernica sljedeća: "Svaki neprijavljeni financijski interes koji bi mogao dovesti autora u neugodnu situaciju ako postane javno poznat nakon objavljivanja rada."

 

Nefinancijski interesi:

od autora se traži da prikažu svoje interese koji nadilaze financijske interese a koji bi mogli dati pristranost radu predanom za objavljivanje kao što su profesionalni interesi, osobni odnosi ili osobna uvjerenja (između ostalog). Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: položaj u uredničkom odboru, savjetodavnom odboru ili upravnom odboru ili drugu vrstu odnosa upravljanja; pisanje i/ili savjetovanje u obrazovne svrhe; vještak; mentorski odnosi; i tako dalje.

Primarni istraživački članci zahtijevaju izjavu o izvornosti podataka. Pregledni članci predstavljaju stručnu sintezu dokaza i mogu se smatrati autoritativnim radom na temu. Pregledni članci stoga zahtijevaju izjavu o prikupljanju podataka. Ostale vrste članaka kao što su uvodnici, recenzije knjiga, komentari (između ostalog) mogu, ovisno o njihovom sadržaju, zahtijevati izjavu o izvornosti podataka. Ako vam nije jasno zahtijeva li vaša vrsta članka izjavu o izvornosti podataka, obratite se glavnom uredniku.

Uređivački postupak

Politehnika i dizajn primjenjuje dvostruki tajni postupak recenziranja. To znači da će autor ostati anoniman recenzentima tijekom cijele recenzije. Odgovornost je autora anonimizirati rukopis i sve povezane materijale.

• Imena autora, institucije i sve druge potencijalno identificirajuće informacije treba ukloniti iz teksta rukopisa i svih popratnih datoteka (kao što su slike dodatnih materijala).

• Autori bi trebali izbjegavati citiranje vlastitog rada na način koji bi mogao otkriti njihov identitet.

Časopis Politehnika I dizajn objavljuje i posebna izdanja/brojeve koje uređuju gosti urednici. Postupak recenziranja tih članaka isti je kao i postupak recenziranja časopisa općenito. Ako gostujući urednik piše članak u svom izdanju/zbirci, neće moći recenzirati taj članak već će se odrediti drugi recenzenti.

Pristup istraživanju podataka

Od svih se autora zahtijeva potvrda da su svi podaci, materijali,  softverske aplikacije, kodovi vezani uz njihov rad, i objavljene tvrdnje, u skladu sa standardima područja u kojem se pišu rad.

Časopis potiče autore, gdje je to moguće, da pohrane podatke koji podupiru njihova istraživanja  i da navedu doprinose u javnom repozitoriju.

 

Etičko odobrenje

Prilikom izvješćivanja o studiji koja je uključivala ljude, njihove podatke ili biološki materijal, autori trebaju uključiti izjavu koja potvrđuje da je studiju odobrilo (ili odobrilo izuzeće) odgovarajuće institucionalno i/ili nacionalno povjerenstvo za etiku istraživanja (uključujući naziv etičkog odbora) i koja potvrđuje da je studija provedena u skladu s etičkim standardima kako je navedeno u Helsinškoj deklaraciji iz 1964. i njezinim kasnijim amandmanima ili usporedivim etičkim standardima. Ako postoji sumnja da li je istraživanje provedeno u skladu s Helsinškom deklaracijom iz 1964. ili usporedivim standardima, autori moraju objasniti razloge svog pristupa i dokazati da je neovisno etičko povjerenstvo ili institucionalni odbor za reviziju izričito odobrio sumnjive aspekte studije. Ako je studija dobila izuzeće od zahtjeva etičkog odobrenja, to također treba biti detaljno navedeno u rukopisu (uključujući razloge za izuzeće).

 

Retrospektivno etičko odobrenje

Ako studija nije dobila odobrenje etičkog povjerenstva prije početka rada na istraživanju, obično se ne može dobiti retrospektivno etičko odobrenje i možda neće biti moguće uzeti u obzir rukopis za recenziju od strane kolega. Odluka o tome hoće li se u takvim slučajevima pristupiti recenziji diskrecijsko je pravo urednika.

 

Etičko odobrenje za retrospektivne studije

Ako se retrospektivne studije provode sa već dostupnim podacima ili biološkim materijalom (za koji možda nije potreban službeni pristanak ili ga je teško dobiti), potrebno je etičko odobrenje ovisno o zakonu i nacionalnim etičkim smjernicama zemlje u kojoj se provodi istraživanje. Autori trebaju provjeriti sa svojom institucijom je li njihovo istraživanje u skladu sa posebnim zahtjevima zemlje u kojoj se provodi istraživanje.

 

Etičko odobrenje za studije slučaja

Za izvješća u slučajevima za koja su potrebna etička odobrenja većina institucija ima svoja posebna pravila. Autori bi trebali provjeriti sa svojom institucijom ispunjavaju li uobičajene ili specifične zahtjeve i po potrebi zatražiti etičko odobrenje. Autori moraju osigurati pristanak pojedinca (ili roditelja ili skrbnika ako je sudionik maloljetan ili nesposoban sam odlučivati) koji sudjeluju u istraživanju.