Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u smjernicama za autore, koje se nalaze ispod.

Smjernice za autore

Rad se predaje na hrvatskom. Sažetak rada je na hrvatskom i engleskom jeziku. Preporuka je da se rad preda i na hrvatskom i engleskom jeziku. Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail adresu pd@tvz.hr. Rad se šalje na dvije međunarodne recenzije. Autor može predložiti jednog recenzenta s međunarodnom reputacijom. Autor može zatražiti izuzeće recenzenata.

Rad se kategorizira kao:
- Izvorni znanstveni rad, sadrži rezultate izvornih znanstvenih istraživanja koja nisu prethodno objavljena (2500 do 5000 riječi).
- Prethodno priopćenje (znanstvena istraživanja koja traže hitno objavljivanje).
- Pregledni članak (izvorni rad koji daje kritički prikaz područja u kojem djeluje autor, naglašeno je autorovo mjesto u tom području).
- Izlaganje sa znanstvenog skupa (prošireno izlaganje po preporuci glavnog urednika časopisa uz suglasnost voditelja konferencije, znanstvenog skupa).
- Stručni članak (novi rezultati eksperimentalnog rada i njihova ocjena).

Autor može predložiti kategorizaciju. Konačnu odluku o znanstvenoj kategorizaciji donose recenzenti.
Uredništvo pridržava pravo da obavlja redakcijsku ispravku rukopisa i da ih prilagodi propozicijama časopisa.
Autor dobiva na korekturu otisak rukopisa koji mora korigirati u roku od 7 dana.
Stil članka: pisanje u prvom licu.
Autori prenose autorska prava na časopis Polytecnic & Design.


Redoslijed poglavlja
Naslov rada: na hrvatskom i engleskom jeziku. “Naslov rada nagovještava rezultate istraživanja.” U naslovu rada se ne koriste kratice.
Podaci o autorima rada: prezimena i imena, mjesto istraživanja (institut,
Sažetak sadrži 120 do 200 riječi. Sažetak sadrži nove rezultate istraživanja koji do sada nisu objavljivani (na hrvatskom i engleskom). Ocjenjuje se inovativnost i prilagođenost časopisu Polytechnic & Design. U sažetku se ne koriste kratice niti općeniti opis teme rada. Ključne riječi daju informaciju za prepoznavanja predmeta istraživanja (web pretraživanje).
Do pet ključnih riječi za potrebe indeksiranja na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Podjela rada
Uvod sadrži cilj, svrhu istraživanja, ocjenu i kritiku dosadašnjih istraživanja. Naglasak na članke iz časopisa drugih autora.
Dodatno se proširuje temeljna hipoteza istraživanja uz povezuje sa hipotezama u radovima iz referenci[]. Rezultati istraživanja uz prikaze metoda su originalno djelo autora koje do sada nisu objavili. Iznose se zaključci, parcijalno i općenito (u prvom licu). Ovaj dio može biti razdijeljen u nekoliko poglavlja s odgovarajućim podnaslovima. Ne smije biti pisan u stilu nastavaka prijašnjih radova osim ako su poznati novi inovativni rezultati. Diskusija sadrži dodatno objašnjenje rezultata istraživanja povezujući ih s hipotezom danom u sažetku i uvodu.

Zaključak je mjesto potvrđivanja cilja i svrhe rada, originalnost te ocjenu pozitivnih i negativnih rezultata autora članka. Može se dodati nagovještaj budućih istraživanja u temi rada.

Poistovjetiti brojeve referenci sa brojevima u radu. Označuje se sa [uglatom] zagradom, ime i prezime autora, časopis/zbornik radova p: ISSN, ISBN, DOI,UDK. Brojevi su povezani od najmanjeg kako se pojavljuju u radu. Izbjegavati pozivanje na web stranice.
Biografija: Svi autori prilažu biografiju (do 150 riječi), znanstveno nastavna titula, naglasak prema temi istraživanja.
Korespondencija: e-mail adresa i poštanska adresa (jednog od autora) na kraju rada na koji će se poslati tiskani broj časopisa. Biografija: 150 riječi.
Časopis u svom dodatku objavljuje recenzije knjiga, kratke vijesti, pregled znanstvenih skupova, sinopsise doktorskih radova.

 

Rukopis
Prikaz rada će biti prelomljen dvostupačno. To radi uredništvo časopisa. Tekst rada prema uputama maksimalnog je opsega od 5 do 10 stranica A4. Rad se šalje jednostupčano u Word formatu.docx. Numerirane stranice od br. 1. Veličine pisma kod predaje rada: tekst 12 tč., naslov 14 tč., podaci o autorima 12 tč. Naslov, naslovi i podnaslovi u radu su bold istaknuti, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Kratice se pišu uz dodatak punog naziva u prvom pojavljivanju u tekstu. To se ne odnosi na konvencionalne fizikalne, kemijske ili matematičke kratica.
Slike su date u rezoluciji 300 tpi. Grafikoni na 600 tpi. Zbog dvostupačnog prikaza predlaže se širina slika i tablica na 8 cm (iznimno preko 2 stupca 15 cm). Slike se šalju u.jpg kompresiji. Mogući formati su: RGB, CMYK, sivo, EPS, MP4 (video prilog). Slike se ugrađuju u tekst s potpisom na hrvatskom i engleskom jeziku. Potrebno je navesti uz potpis slike i izvor slike. Numeracija slika je brojčana (bez točke) uz početak npr: Slika 1 Trodimenzionalni prikaz... Grafikoni se označavaju kao slike 600 tpi Dodatno se šalju slike i grafikoni, posebno zbog preloma članka u redakciji.
Tablice se naznačuje na vrhu tablice na hrvatskom i engleskom jeziku s početkom npr: Tablica 1 Mjerenja otpornosti.....
U tekstu se pozivanje na slike i tablice označuje s rednim brojem u zagradi (slika 1) (tablica 1). Treba izbjegavati iznošenje istih podataka u dva ili više oblika: tablica i grafikon.
Formule i jednadžbe se preporučuju pisati prema postavkama u programu Word.docx (Insert, Equation, Symbol) uz numeričku naznaku u zagradi (1) na kraju retka. Koristi i Math Type način pisanja formula.
Reference se označuju s brojem u uglatim zagradama [1]. Numeracija je prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu. Podaci koji označuju reference su prezime, inicijali imena autora, naziv članka, izdavač, ISBN, ISSN, DOI,UDK – podaci registracije članka, brojevi stranica, godina.
Citati na stranicama nisu dozvoljeni.


Primjeri:
Članak u časopisu
[1] Stojanović Ž.; Božić i.; Miletić M.; Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača o sklopnoj frekvenciji; Polytechnic and Design, Vol. 4., No.3, 2016.; print-ISSN 1849-1995; e-ISSN 2459-6302; pp.232 - 237; DOI: 10.19279/TVZ.PD.2016-4-303
Knjiga (poziv na stranicu unutar teksta) [1] Tomiša M.; Milković M.; Grafički dizajn i komunikacija; Veleučilište u Varaždinu; ISBN
978-953-7809-19-5; pp.109-117.; Varaždin, 2013.
Konferencija
[1] Pap K.; Plehati S.; Rajković I., Žigman D.; Designing an infraredesign camera; DESIGN 2010: 11th Internationam, design conference, Vol. 4., ed. Žiljak V., pp.1857 - 1862, ISBN 978-9537738-08-2; Dubrovnik 2010.
Dokument. Disertacija, značajni dokument za članak
[1] Stranić-Loknar N.; Stohastička tipografija u sigurnosnoj grafici / doktorska disertacija. Zagreb: Grafički fakultet, 2010, 162 str.
Web stranica (samo sa izuzetnim naglaskom): Obavezno ime i prezime autora stranice; Vilko Žiljak; Tipografski rječnik, http://www. ziljak.hr/vilko/predavanja/tipografija1/Tipografski%20rjecnik1.html
Jana Žiljak, video animacija, http://jana.ziljak.hr/Figure7.mp4

Radu će se dodjeliti DOI (Digital Object Identifier) oznaka. Rad će biti indeksiran u bazi Hrčak hr., Google Scholar hr.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.