Utjecaj buke na učenje jednog neurona

  • Predrag Valožić
Ključne riječi: Linearni neuron, buka, učenje, ADALINE, sinusni generator

Sažetak

Analizirano je ponašanje linearnog neurona koji uči po predlošku kontaminiranim aditivnim bijelim Gaussovim šumom. Svi izračuni i grafički prikazi provedeni su u Matlabu. Digitalnim filtriranjem pogrešaka predikcije u Widrow – Hoff algoritmu učenja postignuta je pouzdana konvergencija procesa učenja. Kvalitetniji su i konačni rezultati dizajna generatora sinusnoga signala. Zaključci su implicirajući i na dnevne, ljudske situacije.

Objavljeno
2020-09-15
Rubrika
Članci