Povijesni razvoj SN sklopnih aparata i usporedba tehnika gašenja električnog luka

  • Branimir Galić
  • Krešimir Meštrović
Ključne riječi: mediji gašenja el.luka, lučne komore, zrak, hidrin, ulje, SF6 plin, vakuum, vakuumska komora

Sažetak

Sklopni aparati su svakako jedan od najvažnijih čimbenika zaštite u rasklopnim postrojenjima srednjeg napona, a posebno od struja kratkoga spoja. U velikom dijelu EES Hrvatske još uvijek se koriste i starije tehnologije sklopnih aparata i pripadajućih im medija gašenja električnog luka. Prikazom razvoja tih sklopnih aparata i medija gašenja električnog luka od zračnih do vakuumskih te uz prikaz osnovnog principa rada pojedinog tipa aparata dobiva se pregledan prikaz povijesnog razvoja istih. Tablični pregled osnovnih tehničkih parametara svakog tipa prikazuje usporedbu i razliku po tipovima parata, a posebno je naglašena tehnika odnosno mediji gašenja električnog luka koji su se tranformirali tijekom povijesnog razvoja SN aparata. Nezamjenjiv medij za gašenje električnog luka na području srednjeg napona u danjašnje vrijeme je svakako vakuum (aparati s vakuumskim komorama) [1]. U vrijeme porasta interesa za zaštitu okoliša neupitna je i njihova ekološka podobnost.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci