Ekološki simboli u funkciji zelene komunikacije na ambalaži

  • Diana Bratić
  • Petar Miljković
  • Dea Gajdek
Ključne riječi: ekološki simboli, zelena komunikacija, ambalaža, recikliranje

Sažetak

Ambalaža je prvo što privlači i zadržava potrošačevu pažnju, pa je stoga neverbalna komunikacija putem ekoloških simbola od izuzetnog je značaja. Stoga je zelena komunikacija usmjerena na promociju ekološkog proizvoda, kao i ekološki prihvatljive ambalaže koja u svim fazama svojeg života ne utječe štetno na okoliš, te potiče ekološko ponašanje potrošača. Kako bi se utvrdila povezanost poznavanja ekoloških simbola na ambalaži, njihovog utjecaja na kupnju i postkupovnog ponašanje potrošača u smislu recikliranja ambalaže, proveli smo znanstveno istraživanje. Odgovore ispitanika prikupljali smo putem online anketnog upitnika sačinjenog od dva dijela, u prvom dijelu su bili opći podaci o ispitanicima, a u drugom dijelu njihovi stavovi o istraživanoj problematici. Nakon statističke obrade dobivenih rezultata zaključili smo da većina ispitanika poznaje ekološke oznake na ambalaži, te da na njih obraća pažnju u procesu kupnje što upućuje na uspješnost zelene komunikacije. Ispitanici preferiraju ekološki prihvatljivu ambalažu koju ne smatraju manje atraktivnom od neekološke ambalaže, te istu u posljednjih 5 godina sve više recikliraju. Rezultati ovog istraživanju otvaraju dobre su smjernice pri vizualnom oblikovanju ambalaže i kreiranju neverbalnih zelenih komunikacijskih poruka.

Objavljeno
2018-10-29
Rubrika
Članci