PROCJENA TLAČNE ČVRSTOĆE BETONA

  • Mario Juričić
  • Donka Wurth
  • Igor Gukov
Ključne riječi: beton, tlačna čvrstoća, v/c omjer, superplastifikator

Sažetak

Opisani su rezultati istraživanja fizikalno mehaničkih svojstava očvrsnulog betona napravljenih u sklopu završnog rada na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Istraživanje je provedeno na betonskim uzorcima kocke izrađenim od različitih mješavina betona. Korištene su tri vrste cementa, dva superplastifikatora s različitim v/c omjerom. Tlačna čvrstoća betona ispitana je na ukupno 126 uzorka različite starosti. Na osnovu rezultata ispitivanja određena je funkcionalna ovisnost tlačne čvrstoće betona o vremenu, a time i procjena tlačne čvrstoće temeljem ranih čvrstoća. Dobiveni izraz uspoređen je s izrazima prema Eurokodu i ACI 209. Prikazana je i funkcionalna ovisnost v/c omjera i tlačne čvrstoće betona.

Objavljeno
2018-07-06
Rubrika
Članci