Učinkovitost rješenja grafičkog dizajna tetrapak ambalaže voćnih sokova nepodudarnog sa memorijskom shemom potrošača

  • Uroš Nedeljković
  • Irma Puškarević
  • Ivan Pinćjer
Ključne riječi: grafički dizajn, ambalaža, emotivni odgovor, shema podudarnosti

Sažetak

Grafička rješenja podudarna sa konvencijama u potrošačevoj memoriji mogu utjecati na obradu informacija u skladu sa shemom, odnosno, nekonvencionalna rješenja mogu aktivirati obradu informacija nepodudarnu sa shemom. U ovom radu ističemo učinkovitost nekonvencionalnih grafičkih rješenja tetrapak ambalaže za voćni sok u odnosu na konvencionalni dizajn koji je svakodnevno prisutan u našem okruženju. Eksperiment je rađen sa ciljem da se izdvoje razlike u emotivnim odgovorima u odnosu na konvencionalno i nekonvencionalno dizajnersko rješenje koje može pokrenuti obradu informacija podudarnu ili nepodudarnu sa memorijskom shemom. Nadovezivanjem na Mandlerova istraživanja, postavljena je hipoteza da će nekonevencionalna grafička rješenja kod ispitanika izazvati pozitivniji emocionalni odgovor, suprotno odgovorima koja se očekuju na prikaz konvencionalnih rješenja. Hipotez rada je potvrđena rezultatima eksperimenta sa ispitanicima.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci