Automatizacija procesa proizvodnje betona

  • Toni Gržetić
  • Dario Matika
Ključne riječi: automatiziranje proizvodnog procesa, automatizacija, industrijska automatizacija, automatizacija betonare

Sažetak

Cilj ovog članka je bolje upoznavanje čitatelja sa konkretnim problemom automatizacije procesa proizvodnje betona. Upravljanje procesom proizvodnje betona vrši se preko upravljačkog programa i pripadajućeg HMI sučelja koji su napisani i izrađeni u Siemensovom TIA portalu. Izrada je započeta upoznavanjem postojećeg postrojenja i ciklusa proizvodnje betona. Da bi mogao nešto automatizirati, automatičar mora biti upoznat sa procesom bolje od operatera koji će upravljati procesom. Nakon toga važno je poznavanje fizičkih komponenti sustava i softvera u kojem se izrađuje program. Upravljački program i pripadajuće HMI sučelje detaljno su opisani u nastavku članka. Upravljački program osigurava zadanu kontrolu proizvodnje betona. Sastoji se od ručnog i automatskog režima rada. Također sadržava zaštite te pripadajuće alarme koji se aktiviraju ukoliko dođe do prorade jedne od zaštita ili ako potrebni uvjeti za rad nisu ostvareni. Drugi dio upravljanja procesom proizvodnje betona sastoji se od izrade HMI korisničkog sučelja koje osigurava adekvatnu vizualizaciju procesa i omogućuje operateru upravljanje proizvodnim procesom betona. Nedozvoljena stanja u sustavu aktiviraju alarme. Alarmi i proizvodni podatci prenose se nadređenom HMI sustavu (HMI ‒ eng. Human Machine Interface ‒ sučelje čovjek stroj).

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci