Vrhovski, Zoran, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatska