Slamić Tarade, Sara, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska