POLYTECHNIC & DESIGN

UPUTE AUTORIMA

Rad se predaje na hrvatskom. Sažetak rada je na hrvatskom i engleskom jeziku. Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail: pd@tvz.hr.

Rad se šalje na dvije međunarodne recenzije. Autor može predložiti jednog recenzenta s međunarodnom reputacijom.Autor može zatražiti izuzeće recenzenata.

Rad se kategorizira

Izvorni znanstveni rad, sadrži rezultate izvornih znanstvenih istraživanja koja nisu prethodno objavljena (3000 do 5000 riječi).

Prethodno priopćenje (znanstvena istraživanja koja traže hitno objavljivanje).

Pregledni članak (izvorni rad koji daje kritički prikaz područja u kojem djeluje autor, naglašeno je autorovo mjesto u tom području).

Izlaganje sa znanstvenog skupa (prošireno izlaganje po preporuci glavnog urednika časopisa uz suglasnost voditelja konferencije, znanstvenog skupa).

Stručni članak (ocjenu daju recenzenti, glavni urednici, ali mogu i autori dati takav prijedlog).

Autor može predložiti kategorizaciju. Konačnu odluku o znanstvenoj kategorizaciji donose recenzenti.

Uredništvo pridržava pravo da obavlja redakcijsku ispravku rukopisa i da ih prilagodi propozicijama časopisa.

Autor dobiva na korekturu otisak rukopisa koji mora korigirati u roku od 7 dana.

Stil članka: pisanje u trećem licu.

Autori prenose autorska prava na časopis Polytecnic & Design

Redosljed poglavlja

Naslov rada:

Podaci o autorima rada: prezimena i imena, mjesto istraživanja (institut, učilište, poduzeće)

Sažetak sadrži 120 do 200 riječi. Sažetak sadrži temeljnu hipotezu istraživanja (na hrvatskom i engleskom).

Ključne riječi daju informaciju za prepoznavanja predmeta istraživanja.

Do pet ključnih riječi za potrebe indeksiranja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Podjela rada

Uvod sadrži cilj, svrhu istraživanja, bibliografiju, ocjenu i kritiku dosadašnjih istraživanja. Dodatno se proširuje temeljna hipoteza istraživanja uz povezuje sa hipotezama u radovima iz bibliografije.

Formulacija problema istraživanja:

Razrade hipoteza, značaj koji se želi postići objavljivanjem.

Rezultati istraživanja uz prikaze metoda su originalno djelo autora. Iznose se zaključci, parcijalno i općenito. Ovaj dio može biti razdijeljen u nekoliko poglavlja s odgovarajućim podnaslovima. Ne smije biti pisan u stilu nastavaka prijašnjih i budućih radova.

Diskusija sadrži dodatno objašnjenje rezultata istraživanja povezujući ih s hipotezom danom u sažetku i uvodu.

Zaključak je mjesto potvrđivanja cilja i svrhe rada, originalnost te ocjenu pozitivnih i negativnih rezultata. Može se dodati nagovještaj budućih istraživanja u temi rada.

Reference: potrebno je poistovijetiti brojeve refeneci sa brojevima u radu. Označuje se sa [uglatom] zagradom. Brojevi su povezani od najmanjeg kako se pojavljuju u radu.

Korespondencija: e-mail adresa i poštanska adresa (jednog od autora) na kraju rada.

Svi autori prilažu biografiju (do 100 riječi), znanstveno nastavna titula, naglasak prema temi istraživanja. Biografija: 150 riječi.

Časopis u svom dodatku objavljuje recenzije knjiga, kratke vijesti, pregled znanstvenih skupova, sinopsise doktorskih radova.

1

POLYTECHNIC & DESIGN

Rukopis

Prikaz rada će biti prelomljen dvostupačno. To radi uredništvo časopisa. Rad se šalje jednostupčano u Word formatu.docx. Numerirane stranice od br. 1. Veličine pisma kod predaje rada: tekst 12 tč., naslov 14 tč., podaci o autorima 12 tč. Naslov, naslovi i podnaslovi u radu su bold istaknuti, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kratice se pišu uz dodatak punog naziva u prvom pojavljivanju u tekstu. To se ne odnosi na konvencionalne fizikalne, kemijske ili matematičke kratica.

Slike su date u rezoluciji 300 tpi. Grafikoni na 600 tpi. Zbog dvostupačnog prikaza predlaže se širina slika i tablica na 7 cm. Slike se šalju u.jpg kompresiji. Mogući formati boja su: RGB, CMYK i sivo. Slike se ugrađuju u tekst s potpisom na hrvatskom i engleskom jeziku. Numeracija slika je brojčana (bez točke) uz početak npr: Slika 1 Trodimenzionalni prikaz...

Grafikoni se označavaju kao slike. Dodatno se šalju slike i grafikoni, posebno zbog preloma članka u redakciji.

Tablice se naznačuje na vrhu tablice na hrvatskom i engleskom jeziku s početkom npr: Tablica 1 Mjerenja otpornosti.....

U tekstu se pozivanje na slike i tablice označuje s rednim brojem u zagradi (slika 1) (tablica 1). Treba izbjegavati iznošenje istih podataka u dva ili više oblika: tablica i grafikon.

Formule i jednadžbe se preporučuju pisati prema postavkama u programu Word.docx (Insert, Equation, Symbol) uz numeričku naznaku u zagradi (1) na kraju retka. Koristi i Math Type način pisanja formula.

Reference se označuje s brojem u uglatim zagradama [1]. Numeracija referenci je prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu. Podaci koji označuju reference su prezime, inicijali imena autora, naziv članka, izdavač, ISBN – podaci registracije članka, brojevi stranica, godina.

Web stranice se vremenom mijenjaju pa ih je potrebno izbjegavati u referencama:

Članak u časopisu (stranice 100 - 200)

[1] Morić B.; Žiljak-Vujić J.; Security print- ing with colorant control in the UV, visual and INFRARED spectrum; Technic Technolo- gies Education Management - TTEM, Vol. 8., No.2/13; ISSN: 1840-1503; e-ISSN: 1986- 809X; pp; 480 - 485; 2013.

Knjiga (poziv na stranicu)

[1] Tomiša M.; Milković M.; Grafički dizajn i komunikacija; Veleučilište u Varaždinu; ISBN 978-953-7809-19-5; p.109.; Varaždin, 2013.

Konferencija:

[1] Pap K.; Plehati S.; Rajković I., Žigman D.; Designing an infraredesign camera; DESIGN 2010: 11th Internationam, design conference, Vol. 4., ed. Žiljak V., pp:1857 - 1862, ISBN 978-953-7738-08-2; Dubrovnik 2010.

Dokument. Disertacija, značajni dokument za članak

[1] Stranić-Loknar N.; Stohastička tipografija u sigurnosnoj grafici / doktorska disertacija. Zagreb: Grafički fakultet, 2010, 162 str.

Web stranica: http://www.tiskarstvo.net/Design%202010%20 zbornik.pdf; 09.10.2013., podaci o autoru

2