Upute autorima

Rad se predaje na hrvatskom. Sažetak rada je na hrvatskom i engleskom jeziku. Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail adresu pd@tvz.hr. Rad se šalje na dvije međunarodne recenzije. Autor može predložiti jednog recenzenta s međunarodnom reputacijom. Autor može zatražiti izuzeće recenzenata.

Rad se kategorizira
Izvorni znanstveni rad, sadrži rezultate izvornih znanstvenih istraživanja koja nisu prethodno objavljena (3000 do 5000 riječi).
Prethodno priopćenje (znanstvena istraživanja koja traže hitno objavljivanje).
Pregledni članak (izvorni rad koji daje kritički prikaz područja u kojem djeluje autor, naglašeno je autorovo mjesto u tom području).
Izlaganje sa znanstvenog skupa (prošireno izlaganje po preporuci glavnog urednika
časopisa uz suglasnost voditelja konferencije, znanstvenog skupa).
Stručni članak (ocjenu daju recenzenti, glavni urednici, ali mogu i autori dati takav prijedlog).
Autor može predložiti kategorizaciju. Konačnu odluku o znanstvenoj kategorizaciji donose
recenzenti.
Stil članka: pisanje u trećem licu.
Uredništvo pridržava pravo da obavlja redakcijsku ispravku rukopisa i da ih prilagodi
propozicijama časopisa. Autor dobiva na korekturu otisak rukopisa koji mora korigirati u roku od 7 dana.
Autori prenose autorska prava na časopis Polytecnic & Design.

Redosljed poglavlja
Naslov rada: na hrvatskom i engelskom jeziku
Podaci o autorima rada: prezimena i imena, mjesto istraživanja (institut, učilište, poduzeće).
Sažetak sadrži 120 do 200 riječi. Sažetak sadrži temeljnu hipotezu istraživanja i značaj koji se želi postići objavljivanjem (na hrvatskom i engleskom).
Ključne riječi daju informaciju za prepoznavanja predmeta istraživanja. Do pet ključnih riječi za potrebe indeksiranja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Podjela rada
Uvod sadrži cilj, svrhu istraživanja, bibliografiju, ocjenu i kritiku dosadašnjih istraživanja. Dodatno se proširuje temeljna hipoteza istraživanja uz povezuje sa hipotezama u radovima iz referenci[].
Rezultati istraživanja uz prikaze metoda su originalno djelo autora. Iznose se zaključci,
parcijalno i općenito. Ovaj dio može biti razdijeljen u nekoliko poglavlja s odgovarajućim
podnaslovima. Ne smije biti pisan u stilu nastavaka prijašnjih i budućih radova.
Diskusija sadrži dodatno objašnjenje rezultata istraživanja povezujući ih s hipotezom danom u sažetku i uvodu.
Zaključak je mjesto potvrđivanja cilja i svrhe rada, originalnost te ocjenu pozitivnih i negativnih rezultata. Može se dodati nagovještaj budućih istraživanja u temi rada.
Reference gdje je potrebno je poistovijetiti brojeve refeneci sa brojevima u radu. Označuje
se sa [uglatom] zagradom, ime i prezime autora, časopis/zbornik radova p: ISSN, ISBN, DOI. Brojevi su povezani od najmanjeg kako se pojavljuju u radu. Izbjegavati pozivanje na web stranice.
Biografija: Svi autori prilažu biografiju (do 150 riječi), znanstveno nastavna titula, naglasak prema temi istraživanja.
Korespondencija: e-mail adresa i poštanska adresa (jednog od autora) na kraju rada.
Biografija: 150 riječi.

Časopis u svom dodatku objavljuje recenzije knjiga, kratke vijesti, pregled znanstvenih
skupova, sinopsise doktorskih radova.

Rukopis
Prikaz rada će biti prelomljen dvostupačno. To radi uredništvo časopisa. Tekst rada prema
uputama maksimalnog je opsega od 5 do 10 stranica A4. Rad se šalje jednostupčano u Word formatu.docx. Numerirane stranice od br. 1. Veličine pisma kod predaje rada: tekst 12 tč., naslov 14 tč., podaci o autorima 12 tč. Naslov, naslovi i podnaslovi u radu su bold istaknuti, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Kratice se pišu uz dodatak punog naziva u prvom pojavljivanju u tekstu. To se ne odnosi
na konvencionalne fizikalne, kemijske ili matematičke kratica.
Slike su date u rezoluciji 300 tpi. Grafikoni na 600 tpi. Zbog dvostupačnog prikaza predlaže se širina slika i tablica na 15 cm. Slike se šalju u.jpg kompresiji. Mogući formati boja su: RGB, CMYK i sivo. Slike se ugrađuju u tekst s potpisom na hrvatskom i engleskom jeziku. Potrebno je navesti uz potpis slike i izvor slike. Numeracija slika je brojčana (bez točke) uz početak npr: Slika 1 Trodimenzionalni prikaz… Grafikoni se označavaju kao slike. Dodatno se šalju slike i grafikoni, posebno zbog preloma članka u redakciji.
Tablice se naznačuje na vrhu tablice na hrvatskom i engleskom jeziku s početkom npr:
Tablica 1 Mjerenja otpornosti…..
U tekstu se pozivanje na slike i tablice označuje s rednim brojem u zagradi (slika 1) (tablica 1). Treba izbjegavati iznošenje istih podataka u dva ili više oblika: tablica i grafikon.
Formule i jednadžbe se preporučuju pisati prema postavkama u programu Word.docx (Insert, Equation, Symbol) uz numeričku naznaku u zagradi (1) na kraju retka. Koristi i Math Type način pisanja formula.
Reference se označuju s brojem u uglatim zagradama [1]. Numeracija literature je prema
redoslijedu pojavljivanja u tekstu. Podaci koji označuju reference su prezime, inicijali imena autora, naziv članka, izdavač, ISBN – podaci registracije članka, brojevi stranica, godina.
Primjeri:
Članak u časopisu (stranice 100 – 200)
[1] Morić B.; Žiljak-Vujić J.; Security printing
with colorant control in the UV, visual and
INFRARED spectrum; Technic Technologies
Education Management – TTEM, Vol. 8. No.2/13;
ISSN 1840-1503; e-ISSN 1986-809X; p.480 –
485; 2013.
Knjiga (poziv na stranicu)
[1] Tomiša M.; Milković M.; Grafički dizajn i
komunikacija; Veleučilište u Varaždinu; ISBN
978-953-7809-19-5; p.109-117.; Varaždin, 2013.
Konferencija
[1] Pap K.; Plehati S.; Rajković I., Žigman D.;
Designing an infraredesign camera; DESIGN
2010: 11th Internationam, design conference, Vol.
4., ed. Žiljak V., p.1857 – 1862, ISBN 978-953-
7738-08-2; Dubrovnik 2010.
Dokument. Disertacija, značajni dokument za
članak
[1] Stranić-Loknar N.; Stohastička tipografija u
sigurnosnoj grafici / doktorska disertacija.
Zagreb: Grafički fakultet, 2010, 162 str.
Web stranica (samo sa izuzetnim naglaskom):
Obavezno ime i prezime autora stranice;
Vilko Žiljak; Tipografski rječnik, http://www.
ziljak.hr/vilko/predavanja/tipografija1/Tipografski%
20rjecnik1.html
Maja Matas, Jana Žiljak Vujić, Ana Hoić;
Polytechnic&Design, http://polytechnicanddesign.
tvz.hr/?page_id=2316
Jana Žiljak, http://jana.ziljak.hr/Figure7.mp4

Preuzmi upute za autore: